انجمن آیین دادرسی مدنی ایران

انجمن آیین دادرسی مدنی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.