انجمن علمی باستان شناسی ایران

انجمن علمی باستان شناسی ایران فعالیت خود را در سال 1389 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.