انجمن بازرسی غیر مخرب ایران

انجمن بازرسی غیر مخرب ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.