انجمن بتن ایران

انجمن بتن ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن بتن ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن بتن ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن بتن ایران