انجمن بهداشت آبزیان ایران

انجمن بهداشت آبزیان ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.