انجمن بیماری های داخلی دام های بزرگ ایران

انجمن بیماری های داخلی دام های بزرگ ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.