انجمن پارک های علم و فناوری ایران

انجمن پارک های علم و فناوری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.