انجمن بیوشیمی فیزیک ایران

انجمن بیوشیمی فیزیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن بیوشیمی فیزیک ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن بیوشیمی فیزیک ایران