انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران