انجمن علمی پژوهشهای انتظامی ایران

انجمن علمی پژوهشهای انتظامی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.