انجمن پژوهشهای آموزشی ایران

انجمن پژوهشهای آموزشی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.