انجمن پوروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران

انجمن پوروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن پوروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران