انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها

انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها