انجمن تاریخ اجتماعی علم و فناوری ایران

انجمن تاریخ اجتماعی علم و فناوری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.