انجمن تحلیل پوششی داده های ایران

انجمن تحلیل پوششی داده های ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.