انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

انجمن علوم و صنایع غذایی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم و صنایع غذایی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علوم و صنایع غذایی ایران