انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران

انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.