انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران