انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران