جمعیت ایرانی علوم زعفران

جمعیت ایرانی علوم زعفران فعالیت خود را در سال 1391 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی آغاز نمود.