جمعیت پیشگیری از خودکشی ایران

جمعیت پیشگیری از خودکشی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.