انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران

انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران