انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران

انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران فعالیت خود را در سال 1389 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.