انجمن حقوق ورزشی ایران

انجمن حقوق ورزشی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.