انجمن علوم و فنون دریایی ایران

انجمن علوم و فنون دریایی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۵ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم و فنون دریایی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علوم و فنون دریایی ایران