انجمن رفاه اجتماعی ایران

انجمن رفاه اجتماعی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن رفاه اجتماعی ایران