انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران

انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران