انجمن روانشناسی خانواده ایران

انجمن روانشناسی خانواده ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن روانشناسی خانواده ایران