انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران

انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.