انجمن ژئومکانیک نفت ایران

انجمن ژئومکانیک نفت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ژئومکانیک نفت ایران