انجمن سازگاری با خشکی و خشکالی ایران

انجمن سازگاری با خشکی و خشکالی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.