انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران