انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران