انجمن علوم مهندسی برق ایران

انجمن علوم مهندسی برق ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم مهندسی برق ایران