انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران

انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن: