انجمن علوم و فناوری چاپ ایران

انجمن علوم و فناوری چاپ ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.