انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران

انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.