انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایران

انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.