انجمن علوم و فناوریهای شیمیایی ایران

انجمن علوم و فناوریهای شیمیایی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۵ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.