انجمن علمی فضای معماری نو ایران

انجمن علمی فضای معماری نو ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی فضای معماری نو ایران