انجمن فقه و حقوق خانواده ایران

انجمن فقه و حقوق خانواده ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.