انجمن فلسفه دین ایران

انجمن فلسفه دین ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن فلسفه دین ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن فلسفه دین ایران