انجمن فرماندهی و کنترل ارتباطات رایانه و اطلاعات ایران

انجمن فرماندهی و کنترل ارتباطات رایانه و اطلاعات ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن فرماندهی و کنترل ارتباطات رایانه و اطلاعات ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن فرماندهی و کنترل ارتباطات رایانه و اطلاعات ایران