انجمن قارچ شناسی ایران

انجمن قارچ شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن قارچ شناسی ایران