انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران

انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران