انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران

انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.