انجمن گردشگری ایران

انجمن گردشگری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن گردشگری ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن گردشگری ایران