انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران