انجمن مالی اسلامی ایران

انجمن مالی اسلامی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مالی اسلامی ایران