انجمن مالی ایران

انجمن مالی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.