انجمن ماهی شناسی ایران

انجمن ماهی شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.