انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران

انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.