انجمن مخاطره شناسی ایران

انجمن مخاطره شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مخاطره شناسی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن مخاطره شناسی ایران