انجمن مدیریت آموزشی ایران

انجمن مدیریت آموزشی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران